سهام و صنعت

تحلیل نماد #فولاد ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
تحلیل نماد #خساپا ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
تحلیل نماد #حکشتی ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
تحلیل نماد #شپنا ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
تحلیل نماد #اخابر ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
تحلیل نماد #شستا ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
تحلیل نماد #فارس ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
تحلیل نماد#وتوسم ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
تحلیل نماد #دعبید ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
تحلیل نماد #حتوکا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
تحلیل نماد #ثاخت ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
تحلیل نماد #خودرو ۱۴۰۲/۰۸/۱۰