تحلیل

۱۸ فروردین ۱۴۰۲
28- تحلیل طلای جهانی
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۸
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۸
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۷
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۷
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۶
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۶
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
27- تحلیل طلای جهانی
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۵
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۵