تحلیل

36- تحلیل طلای جهانی
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
35- تحلیل طلای جهانی
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
34- تحلیل طلای جهانی
33- تحلیل طلای جهانی
32- تحلیل طلای جهانی
31- تحلیل طلای جهانی
30- تحلیل طلای جهانی
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
29- تحلیل طلای جهانی
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۹