تحلیل

۱۴ فروردین ۱۴۰۲
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۴
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۴
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۳
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۳
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۲
26- تحلیل اقتصاد آمریکا
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۲
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۱
25- تحلیل طلای جهانی
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۱
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۱۰