تحلیل

24- تحلیل طلای جهانی
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۱۰
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۹
23- تحلیل طلای جهانی
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۹
۸ فروردین ۱۴۰۲
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۸
22- تحلیل طلای جهانی
دوره پیشرفته اندیکاتورها- ۸
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۷
۶ فروردین ۱۴۰۲
تابلوخوانی مقدماتی- جلسه ۶