تحلیل

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
47- تحلیل اقتصاد جهانی و طلا
46- تحلیل اقتصاد آمریکا و طلا
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
45- تحلیل طلای جهانی
44 - تحلیل طلای جهانی
43- تحلیل طلای جهانی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
42- تحلیل طلای جهانی