در رسانه

راهکار فرابورس منطقی و کارآ نیست
مانعی کوچک پیش پای سفته بازان
افق بورس منهای برجام
زیان تجار ایرانی از رابطه با روسیه
غوغای تورمی بورس استانبول
بحرانه سه گانه در بازارهای مالی
اوراق «گام» زیر ذره‌بین بورسی‌ها
نیم خیز برای بودجه انقباضی
جدال سرمایه‌گذاران بورسی
صعود بورس تا کجا ادامه دارد؟
اقتصاد بیمار مانع رشد بورس
مخمصه بورس