طلا و بازار جهانی

97- تحلیل اقتصاد آمریکا
96- تحلیل طلای جهانی
95- تحلیل اقتصاد آمریکا
94- تحلیل طلای جهانی
93- تحلیل طلای جهانی
92- تحلیل طلای جهانی
91- تحلیل طلای جهانی
90- تحلیل طلای جهانی
89- تحلیل طلای جهانی
88- تحلیل طلای جهانی
87- تحلیل اقتصادجهانی
86- تحلیل طلای جهانی