آیا زمان ورود پول های درشت رسیده است؟

آیا زمان ورود پول های درشت رسیده است؟ :آیا زمان ورود پول های درشت رسیده؟
تحلیل گر : آقای شهیر محمد نیا
۱۲ آبان ۱۴۰۲

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر